ساعت کاری

تعداد بازدید:۲۶۹۵
ساعت کاری

 

ساعت های خدمت رسانی بخش های مختلف مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه به شرح زیر است:

 


«هفته های آموزشی نیمسال اول»

امور اداری (شامل بخش امانت کتاب، پایان نامه ها، کتب مرجع، مرکز نشر، ...):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 12:15 و 13:15 - 15:15  

 

سالن های مطالعه (طبقه های اول و دوم ساختمان قلمچی):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 18:00

«ایام امتحانات نیمسال اول»

امور اداری (شامل بخش امانت کتاب، پایان نامه ها، کتب مرجع، مرکز نشر، ...):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 12:15 و 13:15 - 15:15

 

سالن های مطالعه (طبقه های اول و دوم ساختمان قلمچی):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 22:00
حرکت سرویس به سمت خوابگاه ها: 22:10
پنج شنبه و جمعه: 8:00 - 21:00
حرکت سرویس به سمت خوابگاه ها: 21:10«هفته های آموزشی نیمسال دوم»

امور اداری (شامل بخش امانت کتاب، پایان نامه ها، کتب مرجع، مرکز نشر، ...):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 12:15 و 13:15 - 15:15 

 

سالن های مطالعه (طبقه های اول و دوم ساختمان قلمچی):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 18:00

«ایام امتحانات نیمسال دوم (4 تا 23 تیر 1401)»

امور اداری (شامل بخش امانت کتاب، پایان نامه ها، کتب مرجع، مرکز نشر، ...):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 12:15 و 13:15 - 15:15

 

سالن های مطالعه (طبقه های اول و دوم ساختمان قلمچی):
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 22:00
حرکت سرویس به سمت خوابگاه ها: 22:10
پنج شنبه و جمعه: 8:00 - 21:00
حرکت سرویس به سمت خوابگاه ها: 21:10


ساعت خدمت رسانی همه بخش‌های مجموعه پس از پایان روزهای آزمون‌های پایانی نیمسال دوم تا پیش از شروع نیمسال اول سال تحصیلی جدید، طبق ساعت های اداری دانشگاه است و مجموعه در تعطیلات رسمی کشور و تعطیلات رسمی دانشگاه دایر نیست.

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۴۰۲