گردانندگان

تعداد بازدید:۳۳۷۶

به نام خداوند جان آفرین       حکیم سخن در زبان آفرین

دکتر آریا عقیلی آشتیانی

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق

شماره تماس (داخلی): 1338 (3624-086)

شماره تماس (مستقیم و Fax): 086-36227126

نشانی رایانامه (دانشگاهی): arya.aghili@tafreshu.ac.ir

نشانی رایانامه: arya.aghili@gmail.com

سرکار خانم اعظم عسگری

کتابدار مسئول

حوزه ویژه: مرکز اطلاعات

اتاق: پایان نامه ها و کتب مرجع (طبقه سوم ساختمان کتابخانه مرکزی)

شماره تماس: 1336 (3624-086)

جناب آقای مجتبی محمودیان

کارمند مجموعه کتابخانه مرکزی، انتشارات و مرکز اطلاعات

حوزه ویژه: مرکز نشر

اتاق: فهرست نویسی (طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی)

شماره تماس: 1339 (3624-086)

سرکار خانم فاطمه شوخی بیگی

کتابدار مجموعه کتابخانه مرکزی، انتشارات و مرکز اطلاعات

حوزه ویژه: کتابخانه

اتاق: مخزن کتابخانه (طبقه یکم ساختمان کتابخانه مرکزی)

شماره تماس: 1337 (3624-086)

آقای سعید آبابایی

کتابدار (بازنشسته)

پایان

 

آخرین ویرایش۱۶ خرداد ۱۴۰۱