مدیریت و کارکنان کتابخانه

 

 

 آقای دکتر حسن آریانپور

استادیار دانشکده ریاضی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

شماره تماس:  36241338

شماره فاکس و تماس مستقیم:  36227126-086

ایمیل: arianpoor@tafreshu.ac.ir

 

 

 

 خانم اعظم عسگری

کارشناس مسئول کتابداری

مسئول بخش مراجع و پایان نامه ها

شماره تماس:   36241336-086

 

 

 

آقای سعید آبابایی

کتابدار

مسئول بخش فهرست نویسی

شماره تماس: 36241339 - 086

 

 

 

خانم فاطمه شوخی بیگی

کتابدار

مسئول بخش خدمات مراجعین 

شماره تماس: 36241337-086