کتابخانه های دانشگاه های ایران

تعداد بازدید:۲۱۷۷

 

 

کتابخانه های دانشگاههای ایران

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس 

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف 

کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران 

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

کتابخانه مرکزی ، مرکز نشر و اسناد دانشگاه شهید بهشتی 

کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی  دانشگاه فردوسی مشهد

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد

کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

کتابخانه مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گیلان 

کتابخانه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فنون شیراز

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹