آمار اعضاء

 

 

 

آمار اعضاء کتابخانه

ردیف

اعضاء

تعداد

1

اساتید

37

2

دانشجویان دکتری

9

3

دانشجویان ارشد

398

4

دانشجویان کارشناسی

2417

5

کارکنان

78