آمار اعضاء

 

 

 

آمار کاربران کتابخانه مرکزی (بهمن ماه 1399)

ردیف

نوع کاربری

تعداد

1

اعضای هیئت علمی

70

2

دانشجویان دکتری

30

3

دانشجویان کارشناسی ارشد

341

4

دانشجویان کارشناسی

1952

5

کارکنان

103