آمار اعضاء

 

آمار کاربران کتابخانه مرکزی (آذر ماه 1400)

 

ردیف

نوع کاربری

تعداد

1

اعضای هیئت علمی

71

2

دانشجویان دکتری

37

3

دانشجویان کارشناسی ارشد

444

4

دانشجویان کارشناسی

1432

5

کارکنان

96

6 مجموع کاربران

2080