عضویت

 

نحوه عضویت در کتابخانه مرکزی

کلیه اعضاء محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه می توانند با تکمیل فرم عضویت و ارائه یک قطعه عکس، یک برگ تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی و تصویر کارت پرسنلی یا دانشجویی به عضویت کتابخانه درآیند. استادان مدعو دانشگاه نیز می توانند با ارائه معرفی نامه از مدیر گروه مربوطه در طول مدت قرارداد عضو کتابخانه گردند.